Plán obnovy

Fond obnovy je pro Česko jedinečnou příležitostí

S ohledem na krizi způsobenou COVID-19 představila EU iniciativu Next Generation EU na obnovu společnosti a ekonomiky. Hlavním cílem je, aby Evropa byla po odeznění COVID-19 zelenější, digitálnější, odolnější; lépe připravená na budoucí výzvy. Nelze proto pouze sanovat státní rozpočty. Využití prostředků z největšího balíčku Fondu obnovy státy nastaví na základě svých plánů; v ČR se jedná o Národní plán obnovy (NPO) za cca 182 mld. Kč. V první fázi předložily státy své plány k diskusi s Evropskou komisí (EK). První návrh NPO předložil Evropské komisi (EK) premiér Andrej Babiš v říjnu, jednání s EK aktuálně probíhají. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plánuje předložit finální verzi NPO vládě na konci února. Finální plán musí ČR předložit EK do 30. dubna 2021.

Ministerstvo kultury (MK) navrhuje sumou 8,233 mld. korun podpořit v rámci NPO dvě hlavní komponenty. První má za cíl obnovu kultury po současné krizi a zajištění její odolnosti proti dalším krizím. Druhou chce zvýšit konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví (KKO). Návrh je rozdělen do čtyř obecných oblastí:

Restart kultury (4,5 mld.) - rozvoje regionálních kulturních center (3 mld.), Program stipendií a kompenzací 2021 (1,5 mld. - zde je možné, že dle EK nebude možné nárokovat a pak bude tato oblast nahrazena vědou a výzkumem ve shodě s Radou pro vědu, výzkum, inovace - zejména TAČR ÉTA a NAKI)

Modernizace a digitalizace KKS (1,585 mld. Kč) – digitalizace v KKS (500 mil.); technologická modernizace kulturních institucí (500 mil.); investiční projekty pro divadla (300 mil.); internacionalizace KKS (285 mil.)

Reformy/transformace MK (150 mil. Kč) - transformace MK (90 mil.); status umělce (60 mil.)

KKO (1,715 mld. Kč) – příspěvek do rozpočtu Státního fondu kinematografie v pokrizových letech 2021–2023 a jeho transformace na Fond audiovize (750 mil.); kreativní vouchery (610 mil.); financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních center (110 mil.); zvyšování odbornosti a síťování v KKS (175 mil.); mapování KKO (50 mil.); vznik komunikační platformy v oblasti KKO (20 mil.)

Návrh Ministerstva kultury navazuje na další strategie

 

Před koncem roku byly se zástupci sektoru konzultovány dva důležité dokumenty. Strategie kulturních a kreativních odvětví a připravovanou Státní kulturní politiku. Dokumenty byly jako návrhy představeny širokému spektru odborníků a oba zrcadlí to, co MK žádá i v Národními plánu obnovy - zohledňují jak neziskovou kulturu, tak kreativní komerční sektor i nutné legislativní úpravy. Pro jejich naplnění bude klíčové, jak vysokou podporu získá kultura právě v NPO. Oba státní dokumenty by měly být veřejně dostupné v nejbližších týdnech. 

Současná iniciativa není jediným apelem na vládu ohledně začlenění kultury do NPO. V listopadu zaslal Mezinárodní divadelní ústav (ITI) a jeho deset členských asociací dopis premiérovi a žádal o vyšší podporu kultury.
 

 

Ekologické a digitální výzvy

 

Podmínkou pro čerpání z Fondu obnovy je využití 37 % prostředků na zelené a 20 % na digitální iniciativy. Dále musí každý plán zahrnout sedm vlajkových iniciativ EU.

 

Každá země musí v NPO reflektovat doporučení Evropského parlamentu (EP), tzv. Country Specific Recommendations, za roky 2019 a 2020. Všechna doporučení se dotýkají i našeho sektoru, který umí přispět k řešení těchto problematik.

Doporučení EP č. 1 zní: zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče

Doporučení č. 2 zní: zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.

Doporučení č. 3 zní: snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

 

Evropa investuje do kultury

 

Kulturní a kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly na více akcích s představiteli Evropské unie. V návaznosti na listopadový webinář s mottem #CultureDealEU byla publikována výzva politikům členských zemí k podpoře kulturního a kreativního ekosystému do národních plánů obnovy. 

 

COVID-19 zasadil sektoru ránu, která (po)vede k jeho proměně; cílem by nemělo být navrácení se k předpandemickému statu quo (pro který je charakteristická prekarizovaná práce, finanční nestabilita, absence dat, nerealizace kulturních politik, neexistence potřebné legislativy, jako je právní status umělce, aj.), ale inovace celého sektoru. Kultura by se měla stát strategickým činitelem pro vytvoření „nové Evropy“.

 

Evropská unie navýšila rozpočty pro léta 2021–2027 ve třech programech relevantních pro rozvoj kultury:

 

Horizont Evropa (o 4 mld. eur na 79,9 mld. eur) – stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací

Erasmus+ (o 2,2 mld. eur na 23,4 mld. eur) – program podporující spolupráci a mobilitu v oblasti vzdělávání

Kreativní Evropa (o 600 mil. eur na 2,2 mld. eur) – program na podporu kulturních a kreativních odvětví a audiovize

724 933 956