top of page

Plán obnovy

Česko určilo 3,9 % na rozvoj kultury a kreativity

S ohledem na krizi způsobenou COVID-19 představila EU v roce 2020 iniciativu Next Generation EU na obnovu společnosti a ekonomiky. Hlavním cílem je, aby Evropa byla zelenější, digitálnější, odolnější; lépe připravená na budoucí výzvy. Využití prostředků z balíčku Fondu obnovy státy nastavily na základě svých plánů, v ČR se jedná o Národní plán obnovy (NPO) za cca 180 mld. Kč (částka se upravuje dle ekonomické situace země). 

Celé znění NPO je zveřejněno k 1. 6. 2021 na webu planobnovycr.cz, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jde o verzi, kterou MPO odevzdalo Evropské komisi. Dle našich zdrojů se však liší od té, kterou v polovině května schválila vláda. Ministerstvo kultury (MK) by mělo získat pro svou agendu částku 7,39 mld. Kč (uváděno bez DPH). Vládní návrh uváděl v květnu 8,15 mld. Kč. Tehdy nebylo schváleno dělení na zdroje státní a RRF (EU). Upravený dokument MPO doznal změn v tabulce nákladů. Z celkové alokace pro MK bude 1,94 mld. Kč hrazeno z národních zdrojů, zbývající část 5,45 mld. Kč z Fondu obnovy (RRF). V červenci 2021 NPO schválila Evropská komise a implementace cílů je nyní na jednotlivých resortech.

 

 

 

 

 

 

Komponenta Rozvoj kulturního a kreativního sektoru zahrnuje investice i reformyCelé vládou schválené znění komponenty najdete zde. Níže uvádíme zkrácený přehled plánovaných výzev MK ČR (zdroj: mkcr.cz, zveřejněno 11/2021). Plán výzev je rozdělen dle MK do tří segmentů s alokací za cca 5,45 mld. Kč. Z tohoto plánu jsou vyjmuty tři cíle v hodnotě 1,9 mld. Kč, které byly dodatečně přesunuty pod státní rozpočet. Jedná se o cíl Podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd, Modernizace kulturních institucí, Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize. Přehled plánovaných výzev:

1/ Lidský kapitál


Zlepšování podmínek pro umělce a kulturní a kreativní pracovníky: 
Anotace: Program se sestává ze tří na sebe navazujících fází. Prvním krokem bude evaluace stávajících nástrojů státní podpory individuální tvůrčí a studijní činnosti fyzických osob v oblasti profesionálního umění, nástrojů internacionalizace a rozvoje kompetencí umělců a pracovníků kulturních a kreativních odvětví. Následovat bude úprava podmínek stávajících dotačních programů v oblasti profesionálního umění, koncepce nových programů a návrhy legislativních změn. Posledním krokem je pak vypsání nových výzev vycházejících z potřeb zjištěných v první a druhé fázi programu.


Odhadované celkové náklady: 65-85 mil. Kč.

Zvyšování kompetencí umělců a kulturních a kreativních pracovníků

Anotace: Program má za cíl rozvoj klíčových dovedností umělců a kulturních a kreativních pracovníků a tím zlepšení jejich pracovních podmínek. Podpoří vzdělávání umělců a kulturních a kreativních pracovníků v následujících oblastech: digitální dovednosti, manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, marketingové vzdělávání, ekonomika, autorské právo ad. Přispěje tak k propojení kultury se vzděláváním a v konečném důsledku přispěje k odolnosti kulturního a kreativního sektoru a adaptabilitě kulturních a kreativních pracovníků na nové technologie a nové pracovní prostředí. Program tím podpoří též zkvalitnění vzdělávacích funkcí knihoven v souladu s implementací Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027 (UV č. 840/2020). Bude pokrývat oblasti vzdělávání, na které nejsou poskytovány dotace Ministerstvem kultury, tudíž není zde souběh se stávajícími dotačními řízeními.
 

Odhadované celkové náklady: 60 mil. Kč.

Kreativní vzdělávání

Anotace: Pandemie tvrdě zasáhla nejen oblast kulturního a kreativního sektoru, ale také vzdělávací systém. Jako reakci MK připravilo program, jehož cílem je rozvoj kreativního myšlení žáků skrze přímé zapojení kulturních a kreativních profesionálů do výuky v rámci MŠ, ZŠ a SŠ. Podpořeny budou aktivity v oblasti vzdělávání uměním s využitím uměleckých oborů a kreativních odvětví. Dále bude podpořeno i vzdělávání k umění, tedy rozvoj znalostí, dovedností a technik, které vedou ke osvojení základů specifického uměleckého a kreativního oboru. Program čerpá z iniciativy Creative Partnership, evropských strategií a rozvíjí iniciativy, které již nyní izolovaně probíhají na lokální úrovni v ČR. Implementace programu bude probíhat ve spolupráci s kraji ČR.


Odhadované celkové náklady: 300 mil. Kč

Internacionalizace I

Anotace: Cílem dotačního programu je podpora prezentace české kultury v zahraničí, stejně jako instrumentů, na jejichž základě kulturní výměna probíhá. Hlavním cílem je obnovit a posílit kulturní a kreativní ekosystém, tak aby došlo k obnovení porušených mezinárodních sítí spolupráce v následujících tematických okruzích:
 

Podpora projektů vysílaných do zahraničí: 1. živé umění a literární projekty vysílané do zahraničí. 2. současné výtvarného umění, architektury, designu vysílané do zahraničí. 3. herní vývojářství


Tuzemské projekty zaměřené na stimulaci mezinárodní spolupráce, mobility, síťování: 1. odborné a profesní akce jako jsou např. konference, sympozia a workshopy, které rozvíjí dovednosti v KKS a pomůžou obnovit narušené sítě mezinárodní spolupráce v kulturním a kreativním sektoru.

Odhadované celkové náklady: 40 mil. Kč

Internacionalizace II

Anotace: Cílem dotačního programu je prezentace aktivit kulturního a kreativního sektoru v zahraničí realizovanou skrze podporu od státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Implementace bude zajištěna skrze rozvoj instrumentů a jednotlivých programů, na jejichž základě SPO kulturní výměnu realizují. Hlavním cílem je obnovit a posílit kulturní a kreativní ekosystém, tak aby došlo k obnovení porušených mezinárodních sítí spolupráce v kulturním a kreativním sektoru a obnovení síťování. Prioritními oblastmi je pak podpora projektů národní prezentace na významných veletrzích, festivalech a mezinárodních přehlídkách v oblasti scénická umění, hudba, výtvarné umění, design a literatura. Důležitým tematickým okruhem je rovněž podpora projektů zaměřených na pořádání mezinárodních konferencí a workshopů orientovaných na rozvoj dovedností a zasíťování, které přispějí k obnově narušené sítě mezinárodní spolupráce v kulturním a kreativním sektoru.

Odhadované celkové náklady: 60 mil. Kč

Kreativní vouchery
Anotace: Program si klade za cíl zařazení dosud ignorovaných kulturních a kreativních odvětví do inovačního ekosystému ČR. V praxi se jedná o mikrodotace pro malé a střední podniky na spolupráci s profesionály z kulturních a kreativních odvětví. Součástí opatření je dále vznik komunikační platformy pro kulturní a kreativní odvětví včetně celostátní galerie kreativců, která bude veřejně dostupná, bezplatná a otevřená všem kreativcům na území ČR.

Odhadované celkové náklady: 630 mil. Kč na min. 3000 voucherů
 

2/ Technologie

Digitalizace kulturního obsahu

Anotace: Dotační program bude určen k podpoře digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie. Bude podpořena tvorba digitalizovaného obsahu, jeho prezentace, distribuce a jeho sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. Podpora by měla směřovat k pořízení hardware, software a dodavatelských služeb. Dalším okruhem tohoto programu bude podpořena konkrétní realizace digitální prezentace sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace (obrazová či video) a její zveřejnění prostřednictvím vlastního internetového portálu, prostřednictvím portálu eSbirky.cz nebo europeana.eu.

Odhadované celkové náklady: Souhrnné náklady realizace na období 2022–2025 budou činit cca 385 milionů Kč. Minimálně 60 % z dotace bude vynaloženo na investiční výdaje (mimo stavební výdaje a technologickou modernizaci).

Digitalizace kulturního obsahu II – Knihovny

Anotace: Program bude zaměřen na podporu rozšíření a zkvalitnění služeb knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství v souladu s implementací Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027, přijaté usnesením vlády ČR č. 840 ze dne 17. 8. 2020. Jeho realizace naváže též na cíle a opatření uvedená ve Státní kulturní politice Ministerstva kultury na léta 2021-2025+. Program NPO bude zacílen na podporu těch oblastí digitalizace, na které nejsou poskytovány dotace Ministerstva kultury. Není zde tudíž souběh se stávajícími dotačními řízeními MK, ani jiných resortů.

Odhadované celkové náklady: 200 mil. Kč

Digitalizace kulturního obsahu III – Živé umění

Anotace: Životnost projektů v oblasti živého umění je dle jejich povahy často velmi omezená. Sektor nezávislé kulturní scény nemá možnost si ze svého rozpočtu na činnost dovolit investovat do vzniku profesionálního divadelního záznamu, takže mnoho uměleckých počinů zůstává i v době digitalizace bez kvalitního a chráněného záznamu. Mizí tak bez výrazné stopy. V období pandemie se však ukázalo, že kvalitní záznam má velký potenciál a dokáže oslovit mnohem širší publikum. Zvyšuje tak dostupnost kultury širokým vrstvám i v kulturně vyloučených lokalitách. Kvalitní záznam je také zásadní pro propagaci českého umění v zahraničí a jeho existence/neexistence ovlivňuje možnost reprezentovat českou kulturu. Stávající dotační programy MKČR však pro oblast živého umění neumožňovaly poskytnutí investičních prostředků. Pro úspěšnou digitalizaci v oblasti živého umění bude dále nutné podpořit digitalizaci sbírek výtvarného umění, divadelních archivů, hudebních paměťových institucí a dalších obdobných paměťových institucí v oblasti umění. Program se zaměří na následující oblasti:

1. Pořízení profesionálních záznamů uměleckých projektů

2. Digitalizace kulturního obsahu v paměťových institucích působících v oblasti umění

Odhadované celkové náklady: 50 mil. Kč

Technologická modernizace kulturních institucí I – Vybavení
 

Anotace: Dotační program bude určen k podpoře technologické modernizace kulturních institucí, tak aby jim bylo umožněno poskytovat své služby efektivněji, plnit nové mezioborové funkce a sdílet nové kapacity v oblasti pokročilých technologií. Minimálně 60% z dotace bude vynaloženo na investiční výdaje (mimo stavební výdaje a digitalizaci). Důraz bude kladen na snížení ekologické zátěže, kterou instituce vytvářejí. Program by měl podpořit rozvoj správné ochrany a péče o kulturní dědictví, jeho prezentace a zpřístupnění všem skupinám obyvatel. Dále by měl také podpořit technologický rozvoj institucí v oblasti vědeckého výzkumu. Hlavním cílem dotačního titulu je zajistit modernizaci minimálně 50 - 60 kulturních institucí a umožnit jim plnit nové funkce a poskytovat efektivnější služby. Souhrnné náklady realizace na období 2023–2025 činí 350 milionů Kč z národních zdrojů. Technologická modernizace institucí povede mimo jiné k naplnění poslání poskytování veřejné kulturní služby dle zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory a o změně některých souvisejících zákonů, a to zejména prostřednictvím sdílení nových či modernizovaných technologií s veřejností. Průměrná cena projektu bude 3 miliony Kč a dotace bude činit 90% z ceny celého projektu. Dotační program bude zaměřen na státní příspěvkové organizace, na nestátní neziskové organizace a další subjekty v oblasti kultury.

Odhadované celkové náklady: 350 mil. Kč

Technologická modernizace kulturních institucí II – Bezpečnost

Anotace: Cílem jsou investice do prvků objektové bezpečnosti jako například modernizace kamerových systémů, elektronické zabezpečovací signalizace aj. Dále se jedná zejména o nové instalace, ale i modernizaci prvků požárně bezpečnostních zařízení v památkových objektech nebo objektech, kde jsou památkové předměty uloženy. Jedná se zejména o instalace protipožárních signalizačních systémů, včetně jejich připojení na pult CO HZS ČR, instalace hasicích systémů atp. Výše připravovaný program volně navazuje na dotační program ochrany měkkých cílů a výsledkem by měla být moderní bezpečnostní ochrana objektů a modernizace plánovací dokumentace v rámci krizového řízení.

Odhadované celkové náklady: 400 mil. Kč

3/ Infrastruktura

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Anotace: Hlavním cílem je investičními prostředky zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz bude kladen zejména na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Dílčím cílem je podpora regionálního a městského rozvoje, obnova materiálně technické základny regionálního kulturního zařízení a podpora právnické osoby, která má nezastupitelné poslání při rozvoji kulturního a kreativního sektoru. Jedna oblast se týká knihoven, kde rozsah a finální oblast pro podporu bude diskutována na základě sběru potřeb Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven MZK. Předpoklad 500-700 mil. Kč na cca 40 projektů. Druhá oblast se bude soustředit na podporu rozvoje kulturních a kreativních center v jednotlivých regionech prostřednictvím projektů reflektujících mezisektorovou spolupráci, zajišťující vyšší udržitelnost kulturních organizací v regionech, ale i kooperativní financování. Předpoklad 2 500-2 700 mil. Kč na cca 15-40 projektů. Limit maximálního financování ze strany daného programu 150 mil. Kč. Je předpokládáno zajištění 20-30 % dalších zdrojů financování (vlastní zdroje žadatele, zdroje vyšších či nižších územních samosprávných celků, právnická osoba, apod.). Nelze kombinovat s ostatními programy Ministerstva kultury, ostatními programy spolufinancovanými z EU (např. IROP) či EHP Norskými fondy. U výzvy knihoven bude možné 100% financování.

Odhadované celkové náklady: V rámci rozvoje regionálních kulturních a kreativních center je předpokládáno s realizací dvou oblastí výzev v objemu 3,2 – 3,36 mld. Kč (bez DPH).

Podpora vzniku regionálních strategií

Anotace: Bude vypsána výzva MK ČR určená všem krajům ČR, vč. hl. m. Prahy, na tvorbu regionálních strategií rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví (KKO). Kraje budou muset předložit hotové projekty do roku 2023 – tedy strategické plány rozvoje a podpory KKO v daném kraji. Podmínkou přidělení dotace bude provést mapování subjektů podnikajících a zaměstnaných v KKO v jednotlivých krajích. Z peněz z NPO budou financovány aktivity zacílené na zmapování aktérů KKO v kraji, provázání těchto aktérů, čímž se vytvoří kreativní klastry a bude zaručen rozvoj KKO. Mapování by mělo odhalit sílu jednotlivých odvětví v krajích a zjistit potenciál jednotlivých oborů. Zároveň by mělo zjistit potřeby aktérů KKO v kraji. Mapování spočívá ve zjišťování počtu zaměstnanců, firem a OSVČ, které podnikají nebo jsou zaměstnáni v KKO, jejich roční obrat, podíl sektoru na HDP v kraji, průměrné příjmy a další jiné ekonomické ukazatele.

Odhadované celkové náklady: 30 mil. Kč

plancervenec.png

Požadavek Ministerstva kultury pro NPO navazuje na další strategie

 

Před koncem roku 2020 byly zástupcům sektoru prezentovány dva důležité dokumenty. Strategie kulturních a kreativních odvětví a první verze Státní kulturní politiky. Oba dokumenty zrcadlí to, co MK žádá i v Národními plánu obnovy - zohledňují jak neziskovou kulturu, tak kreativní komerční sektor i nutné legislativní úpravy. Pro jejich naplnění bude klíčové, jak vysokou podporu získá kultura právě v NPO a na jaké projekty. Oba státní dokumenty již prošly meziresortním řízením a měly by být schváleny ještě v tomto volebním období. Iniciativa #zakreativnicesko nebyla jediným apelem na vládu ohledně začlenění kultury do NPO. V listopadu zaslal první apel Mezinárodní divadelní ústav (ITI) a jeho deset členských asociací dopis premiérovi a žádal o vyšší podporu kultury. Výzva #zakreativnicesko následně spojila všechny oborové organizace i se zástupci veřejné správy k jednotnému postupu.
 

 

Ekologické a digitální výzvy

 

Podmínkou pro čerpání z Fondu obnovy je využití 37 % prostředků na zelené a 20 % na digitální iniciativy. Dále musí každý plán zahrnout sedm vlajkových iniciativ EU.

 

Každá země musí v NPO reflektovat doporučení Evropského parlamentu (EP), tzv. Country Specific Recommendations, za roky 2019 a 2020. Všechna doporučení se dotýkají i našeho sektoru, který umí přispět k řešení těchto problematik.

Doporučení EP č. 1 zní: zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče

Doporučení č. 2 zní: zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.

Doporučení č. 3 zní: snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

 

Evropa investuje do kultury

 

Kulturní a kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly na více akcích s představiteli Evropské unie. V návaznosti na listopadový webinář s mottem #CultureDealEU byla publikována výzva politikům členských zemí k podpoře kulturního a kreativního ekosystému do národních plánů obnovy. 

 

COVID-19 zasadil sektoru ránu, která (po)vede k jeho proměně; cílem by nemělo být navrácení se k předpandemickému statu quo (pro který je charakteristická prekarizovaná práce, finanční nestabilita, absence dat, nerealizace kulturních politik, neexistence potřebné legislativy, jako je právní status umělce, aj.), ale inovace celého sektoru. Kultura by se měla stát strategickým činitelem pro vytvoření „nové Evropy“.

 

Evropská unie navýšila rozpočty pro léta 2021–2027 ve třech programech relevantních pro rozvoj kultury:

 

Horizont Evropa (o 4 mld. eur na 79,9 mld. eur) – stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací

Erasmus+ (o 2,2 mld. eur na 23,4 mld. eur) – program podporující spolupráci a mobilitu v oblasti vzdělávání

Kreativní Evropa (o 600 mil. eur na 2,2 mld. eur) – program na podporu kulturních a kreativních odvětví a audiovize

bottom of page