Plán obnovy

Česko určilo 4 % rozpočtu na rozvoj kultury a kreativity

S ohledem na krizi způsobenou COVID-19 představila EU v roce 2020 iniciativu Next Generation EU na obnovu společnosti a ekonomiky. Hlavním cílem je, aby Evropa byla po odeznění COVID-19 zelenější, digitálnější, odolnější; lépe připravená na budoucí výzvy. Nelze proto pouze sanovat státní rozpočty. Využití prostředků z balíčku Fondu obnovy státy nastavily na základě svých plánů; v ČR se jedná o Národní plán obnovy (NPO) za cca 172 mld. Kč (částka se upravuje dle ekonomické situace země). Návrh ČR je zveřejněn v celém znění k 1. 6. 2021 na webu planobnovycr.cz, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo kultury (MK) získalo pro svou agendu částku 8,15 mil. Kč. Návrh je rozdělen do sedmi oblastí, které zahrnují investice i reformy. Tyto komponent podpořila v květnu česká vláda a odeslala ke schválení EK. Následně by v roce 2021 měly být nastaveny detaily jednotlivých výzev a proces implementace. Celé znění komponenty najdete zde.

1/ Obnova kulturního a kreativního sektoru – status umělce a umělkyně (800 mil. Kč) - Hlavním cílem je obnovit a posílit kulturní a kreativní ekosystém v ČR, který umožní rozvoj lidského kapitálu. Jedná se zejména o přijetí legislativy zavádějící status umělce a umělkyně. Dojde tak ke zlepšení pracovních podmínek umělců a umělkyň spolu s investicemi do rozvoje jejich dovedností. Mezi cíle patří i obnova narušených sítí spolupráce v KKS, rozvoj dovedností a zvyšování kapacity KKS. Reformní snaha je proto doplněna o investice do lidského kapitálu. Ve střednědobém horizontu bude klíčová podpora vnitrostátního i mezinárodního síťování, aby došlo k obnově porušených sítí a řetězců produkujících společenské, umělecké a ekonomické hodnoty. Díky těmto investicím dojde k obnově kulturního a kreativního ekosystému v ČR.

2/ Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize (750 mil. Kč.) - Obecným cílem je podpořit přechod k nízkouhlíkové ekonomice skrze rozvoj KKO. Specificky se pak jedná o rozšíření působnosti SFKMG tak, aby zahrnul nové oblasti audiovize. Investice umožní v rámci grantových schémat podpořit nejméně 30 nových audiovizuálních projektů v letech 2022-2023 jako součást obnovy po pandemii a budoucího rozvoje nízkouhlíkové ekonomiky.

3/ Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru (3400 mil. Kč) - Hlavním cílem je investičními prostředky zajistit rovnoměrný rozvoj KKS v rámci ČR, který zajistí širší kulturní participaci. Dojde tak k rozvoji jak v sociální, tak v ekonomické oblasti regionů. Cílem je podpořit rozvoj minimálně 15 kulturních a kreativních center (což koresponduje s rozdělením ČR do 14 krajů a hl. m. Prahy). V rámci investic budou s přihlédnutím ke kvalitě a připravenosti projektů zvýhodněny strukturálně znevýhodněné regiony a oblasti, kde chybí dostupná kulturní infrastruktura, či infrastruktura zajišťující rozvoj inovačního ekosystému díky zapojení KKO. Hlavním cílem komplementární reformy ve formě kooperativního financování je zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury v ČR.

 4/ Digitalizace KKS (1010 mil. Kč) - Cílem je poskytnout dostatečnou podporu pro digitalizaci kulturního obsahu v oblastech jako jsou jeho uchovávání, tvorba, prezentace a distribuce s cílem zajistit jeho co nejefektivnější a nejširší využití. Digitalizace a zpřístupnění obsahu může usnadnit spolupráci mezi kulturními institucemi a organizacemi destinačního managementu, případně poskytovateli služeb, čímž se zvýší její multiplikační efekt. S ohledem na efektivní podporu bude také vytvořena metodika digitalizace kulturního obsahu, která vytvoří rámec pro efektivní podporu digitalizace komplementární k programům EU, poskytovat metodickou podporu v této oblasti. Celostátní projekty Ministerstva kultury proto nepřesáhnou 20 % celkových nákladů a iniciativa se bude soustředit na podporu menších projektů.

5/ Modernizace kulturních institucí (750 mil. Kč) - Hlavním cílem je zvýšit kapacitu min. 80 kulturních subjektů a umožnit jim plnit nové funkce a poskytovat efektivnější služby. Součástí iniciativy je i snaha podpořit sdílení kapacit v oblasti pokročilých technologií. Díky podpoře v oblasti pokročilých technologií iniciativa přispěje k vyšší udržitelnosti v KKS a sníží enviromentální zátěž, kterou produkuje. Druhotně pak iniciativa přispívá k dostupnosti kultury v regionech.

6/ Kreativní vouchery (630 mil. Kč) - Cílem je pomoci malým a středním podnikům s adaptací na změny vyvolané krizí a nutností tzv. dvojí tranzice. Druhotně se jedná o začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je dále multiplikační efekt kreativních voucherů (pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru), který zvyšuje jejich dopad na ekonomiku.

7/ Podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd (800 mil. Kč.) - Hlavním cílem je využití výstupů aplikovaného výzkumu v oblasti společenských, humanitních a uměleckých věd k posílení odolnosti společnosti. S ohledem na čistě administrativní okolnosti není naplánována podpora pro tuto oblast během krize, ačkoliv bude klíčová pro přizpůsobení se následkům pandemie. Cílem je reagovat na tyto okolnosti.

Návrh Ministerstva kultury navazuje na další strategie

 

Před koncem roku 2020 byly se zástupci sektoru konzultovány dva důležité dokumenty. Strategie kulturních a kreativních odvětví a připravovanou Státní kulturní politiku. Dokumenty byly jako návrhy představeny širokému spektru odborníků a oba zrcadlí to, co MK žádá i v Národními plánu obnovy - zohledňují jak neziskovou kulturu, tak kreativní komerční sektor i nutné legislativní úpravy. Pro jejich naplnění bude klíčové, jak vysokou podporu získá kultura právě v NPO. Oba státní dokumenty nyní prochází meziresortním řízením a měly by být schváleny ještě v tomto volebním období. Naše iniciativa nebyla jediným apelem na vládu ohledně začlenění kultury do NPO. V listopadu zaslal první apel Mezinárodní divadelní ústav (ITI) a jeho deset členských asociací dopis premiérovi a žádal o vyšší podporu kultury. Výzvy #zakreativnicesko následně spojila všechny oborové organizace k jednotnému postupu.
 

 

Ekologické a digitální výzvy

 

Podmínkou pro čerpání z Fondu obnovy je využití 37 % prostředků na zelené a 20 % na digitální iniciativy. Dále musí každý plán zahrnout sedm vlajkových iniciativ EU.

 

Každá země musí v NPO reflektovat doporučení Evropského parlamentu (EP), tzv. Country Specific Recommendations, za roky 2019 a 2020. Všechna doporučení se dotýkají i našeho sektoru, který umí přispět k řešení těchto problematik.

Doporučení EP č. 1 zní: zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče

Doporučení č. 2 zní: zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.

Doporučení č. 3 zní: snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

 

Evropa investuje do kultury

 

Kulturní a kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly na více akcích s představiteli Evropské unie. V návaznosti na listopadový webinář s mottem #CultureDealEU byla publikována výzva politikům členských zemí k podpoře kulturního a kreativního ekosystému do národních plánů obnovy. 

 

COVID-19 zasadil sektoru ránu, která (po)vede k jeho proměně; cílem by nemělo být navrácení se k předpandemickému statu quo (pro který je charakteristická prekarizovaná práce, finanční nestabilita, absence dat, nerealizace kulturních politik, neexistence potřebné legislativy, jako je právní status umělce, aj.), ale inovace celého sektoru. Kultura by se měla stát strategickým činitelem pro vytvoření „nové Evropy“.

 

Evropská unie navýšila rozpočty pro léta 2021–2027 ve třech programech relevantních pro rozvoj kultury:

 

Horizont Evropa (o 4 mld. eur na 79,9 mld. eur) – stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací

Erasmus+ (o 2,2 mld. eur na 23,4 mld. eur) – program podporující spolupráci a mobilitu v oblasti vzdělávání

Kreativní Evropa (o 600 mil. eur na 2,2 mld. eur) – program na podporu kulturních a kreativních odvětví a audiovize